Werkwijze - jongeren 13 t/m 20 jaar

Kennismaking en intake

Het coachingstraject begint meestal met een gratis telefonische kennismaking of een mail met een hulpvraag. Een telefonisch kennismakingsgesprek is geheel vrijblijvend. Hier maak ik graag tijd voor vrij. Dit gesprek is vooral bedoeld om de hulpvraag duidelijk te krijgen. Ook kan ik in dit gesprek eventuele vragen m.b.t. het coachingstraject beantwoorden. Als er sprake is van een wederzijds goed gevoel, volgt er een intakegesprek. Het intakegesprek voer ik doorgaans alleen met de ouders/verzorgers, bij voorkeur (en indien mogelijk) zijn beide ouders/verzorgers hierbij aanwezig. In dit gesprek wordt de hulpvraag uitgebreid besproken en bekijken we samen wat het doel van het traject zou kunnen zijn. We gaan in gesprek over de zorgen om en wensen voor je kind en ik hoor graag wie jouw kind is en wie jullie zijn (als ouders voor je kind).

Voor kinderen tot 16 jaar geldt, dat er een door beide ouders ondertekende toestemmingsverklaring wordt gevraagd, voordat het traject van start gaat. Jongeren boven de 16 jaar mogen zelf het initiatief nemen tot het bezoeken van een coach. Bij deze jongeren zal in overleg worden besloten of het traject start met een intakegesprek met ouders of dat de jongere zelf komt voor het eerste ontmoetingsgesprek. Het is ook nog mogelijk om samen (jongere + ouders) te komen.

Het intakegesprek wordt doorgaans op mijn woon- en werkadres gevoerd.

 

Coaching

Na het intakegesprek en het tekenen van de toestemmingsverklaring door beide ouders (indien de jongere jonger is dan 16 jaar), kan de coaching met je kind beginnen! We plannen een afspraak in waarbij je kind en ik elkaar zullen ontmoeten. Deze eerste afspraak kan het voor je kind fijn en veilig voelen als er een ouder meekomt. Tijdens het coachingstraject kan er afwisseling zijn in wie er bij mij aan tafel zitten. Dit is per situatie verschillend en hierover zullen we altijd in overleg gaan. Er zijn verschillende mogelijkheden:

 • Afspraken waarbij het kind alleen bij mij is, dus zonder ouders.
 • Afspraken waarbij het kind met één of beide ouders bij mij is.
 • Soms kan blijken dat het fijn zou zijn als er een broertje of zusje aanschuift tijdens een coachingsmoment. 
 • Soms kan blijken dat het nodig is om met één of beide ouders in gesprek te gaan, dus zonder het kind.

Ook kan er afwisseling zitten in waar we elkaar ontmoeten. Meestal ontmoeten we elkaar op mijn woon- en werkadres en zitten we daar gezellig aan de keukentafel. Soms maak ik vanuit die plek een uitstapje naar buiten en soms spreken we op locatie (in de buitenlucht) af. Ook hierover zullen we altijd overleggen.

Tijdens de sessies maak ik gebruik van veel verschillende materialen, creatieve opdrachten en beweegoefeningen die helpen bij:

 • Het ontdekken van talenten/kwaliteiten
 • Het verkrijgen van zelfvertrouwen
 • Het inzichtelijk maken van emoties
 • Het inzichtelijk maken van gedachten
 • Het ombuigen van negatieve gedachten naar positieve gedachten
 • Het inzichtelijk krijgen van relaties binnen het gezin
 • Het inzichtelijk krijgen van relaties met vrienden en vriendinnen of klasgenoten en leerkracht(en).
 • Het verkennen van de levensles van het kind

Ook maak ik graag gebruik van de (elementen uit) de natuur.

Evaluatie

Tussen de coachingssessies door is er altijd ruimte voor evaluatie. Als ouder word je (indien je kind jonger is dan 16 jaar, in ieder geval) op de hoogte gehouden van wat er tijdens de sessie is besproken en gedaan en welke bevindingen hieruit zijn voortgekomen. Aan het einde van het coachingstraject plannen we, indien gewenst, een evaluatiegesprek. Dit gesprek voer ik bij voorkeur met ouders en het kind samen. Hierin zullen we met elkaar delen welke ontwikkeling we hebben gezien. Ook is er ruimte voor het stellen van verdere vragen en besluiten we of het coachingstraject wordt afgerond of toch wordt voortgezet.